Σωλήνες άνευ ραφής
   

Κραματωμένοι
Μορφοχάλυβες
 
Μικρόμετρα
Παραγωγής
..  

Πρέσσες Μεταλλουργικές

Μασγαλότορνοι