Διεύθυνση Θηβών 210, 18233 Ρέντης

Τηλέφωνο 010.4911229

Fax 010.4906683 & 010.4910095

e-mail antyx@tee.gr