Προβολική Περιώθηση

Στην κλασική μέθοδο περιωθήσεως το φύλλο απλώνεται βαθμιαία επάνω στην επιφάνεια του καλουπιού (με επαναληπτικά πάσσα), χωρίς να ελαττώνεται το πάχος του. Μια ειδική μορφή περιωθήσεως είναι η λεγομένη Προβολική (Shear forming, Projizierstreckdruecken), η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για κωνικά (ή περίπου κωνικά) προϊόντα. Σ' αυτήν, το ράουλο προχωρεί πιέζοντας συνεχώς την γενέτειρα του κώνου, μέχρι να στρωθή όλο το φύλλο επάνω στο καλούπι (ένα μόνο πάσσο).
Στην περίπτωση της προβολικής περιωθήσεως έχουμε εκλέπτυνση του φύλλου, σύμφωνα με τον τύπο S1=S0 x ημα , όπου S1 είναι το τελικό πάχος, S0 το αρχικό και α η μισή γωνία της κορυφής του κώνου. Το τελικό λοιπόν πάχος εξαρτάται μόνον από το αρχικό πάχος και την γωνία του κώνου, κι όχι από άλλον παράγοντα (ασκούμενη πίεση κλπ).
Γίνεται σαφές, ότι στην προβολική περιώθηση - εν αντιθέσει προς την κλασική - η διάμετρος του αρχικού δίσκου είναι ακριβώς ίδια με την διάμετρο του τελικού αντικειμένου (κώνου), αφού ο δίσκος "προβάλλεται" στον κώνο. Η αρχική επιφάνεια όμως του δίσκου είναι μικρότερη της τελικής, αφού το φύλλο λεπταίνει. Η μείωση του πάχους λαμβάνει χώραν, εφ' όσον ασκηθή τόση δύναμη επάνω στο υλικό, ώστε να υπερβούμε το όριο ελαστικότητάς του - όχι όμως και το όριο θραύσης του. Η προ-βολική περιώθηση επιτυγχάνεται λοιπόν με άσκηση μεγαλυτέρων δυνάμεων, σε σχέση με την κλασική περιώθηση, προκειμένου το υλικό να υποστή πλαστική παραμόρφωση. Έχουμε δηλαδή "έλαση" του μετάλλου.
Στην πράξη, η προβολική περιώθηση είναι εφικτή σε κώνους με γωνία κορυφής μεταξύ 13 και 80 μοιρών. Όσο μικρότερη είναι η γωνία, τόσο λεπτότερο θα γίνει το μεταλλικό φύλλο, δηλαδή τόσο μεγαλύτερη παραμόρφωση θα υποστή αυτό. Μπορεί επίσης η τεχνική αυτή να εφαρμοσθή και σε κώνους με γενέτειρες κυρτές ή κοίλες - ευνόητο είναι τότε, ότι το τοίχωμα του κώνου δεν θα είναι ισοπαχές.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου προβολικής περιωθήσεως είναι :
Πρώτον, ότι με ένα πάσσο παράγεται ένα κωνικό τεμάχιο (που διαφορετικά, σε πρέσσα, θα χρειαζόταν διαδοχικές εξελάσεις).
Δεύτερον, ότι βελτιώνεται η τραχύτητα της επιφανείας. Με ένα δεύτερο πάσσο μπορεί μάλιστα να βελτιωθή η τραχύτητα ακόμη περισσότερο.
Τρίτον, το υλικό αυξάνει σε σκληρότητα και αντοχή (μέχρι και 80%), πράγμα το οποίο σημαίνει οικονομία υλικού, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε λεπτότερο φύλλο ή φθηνότερο υλικό.

Οι σύγχρονες μηχανές περιωθήσεως είναι σε θέση να πραγματοποιούν εργασίες τόσο κλασικής, όσο και προβολικής περιωθήσεως. ΄Αλλωστε πολλά σύνθετα μεταλλικά προϊόντα (π.χ. φωτιστικά σώματα) χρειάζονται αλληλοδιαδόχως και τις δύο τεχνικές.
Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευασθή Κέντρα Περιωθητικής Επεξεργασίας, με 6-8 εργαλεία (ράουλα κλασικής και προβολικής περιωθήσεως, ράουλα επεξεργασίας χειλέων, μαχαίρι ξακρίσματος κλπ), που διαμορφώνουν πλήρως κυάθια ποικίλων και συνθέτων σχημάτων.
Νεώτερες μηχανές προβολικής περιωθήσεως, που αναπτύχθηκαν για την αμυντική και την αεροναυπηγική βιομηχανία, χρησιμοποιούν 2 πιεστικά ράουλα. Αυτά είναι τοποθετημένα αντιδιαμετρικώς, οπότε οι επιτυγχανόμενες ακρίβειες στα πάχη και η τραχύτητα (Ra) των επιφανειών είναι άριστες.