Μηχανές Περιελάσεως

Στην δεκαετία του '70 αναπτύχθηκε ένας καινούργιος τομέας στην τεχνολογία της περιωθήσεως, η Περιέλαση (Flow Forming, Drueckwalzen), κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η μείωση πάχους του περιστρεφόμενου υλικού. (Υπ' αυτήν την έννοια, και η Προβολική Περιώθηση αποτελεί μορφή περιελάσεως)

Στην μέθοδο της περιελάσεως επεξεργαζόμαστε βασικώς κυλινδρικά τεμάχια, τα οποία, με την βοήθεια 3 πιεστικών ραούλων, επιμηκύνονται και ταυτόχρονα λεπταί-νουν. Τα ράουλα είναι τοποθετημένα περιφερειακά ανά 120 μοίρες.