Διάτρητοι άξονες

Διάτρητοι άξονες (Hollow Bars) ονομάζονται σωλήνες αντοχής, με πολύ χονδρό τοίχωμα.

Ποιότητες Παράγονται είτε από χάλυβα St 52 είτε από 20MnV 6.
Και οι δύο ποιότητες έχουν παραπλήσιες μηχανικές ιδιότητες.
Για ειδικές χρήσεις, υπάρχουν μερικές διαστάσεις και σε
ανοξείδωτους χάλυβες, ποιότητες 1.4301 και 1.4571.
Διαστάσεις - Όλες οι διαστάσεις του DIN 2448
- Κι ακόμη, οι διαστάσεις των επόμενων σελίδων